Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

"Αμυμώνη": Νύμφη που τράβηξε την τρίαινα με προτροπή του Ποσειδώνα και από το μέρος αυτό ξεπήδησε... αύθονο νερό.
Η πηγή αυτή δεν στερεύει ποτε! Έτσι δεν στερεύει ποτέ και η δική μας πίστη στο καλύτερο αύριο των συνθηκών ζωής των παιδιών μας!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη" ιδρύθηκε το 1993, είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο. Το Κέντρο Ημέρας "Αμυμώνη", στο Ελληνικό, απευθύνεται σε άτομα με πρόβλημα όρασης (τύ­φλωση ή πολύ χαμηλή όραση) και άλλες αναπηρίες, όπως νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα, νευρολογικές διαταραχές και κινητικά προβλήματα. Επιχο­ρηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία Αθηνών. Το 2006, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πα­ράρτημα του Συλλόγου με στόχο την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1995, η "Αμυ­μώνη" συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του Κέντρου "Επικοινωνία", του μοναδικού στην Ελλάδα μει­κτού Κέντρου Διημέρευσης ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, που ωστόσο στα­μάτησε τη λειτουργία του το 2006. Το 1996, συνέβαλε καθοριστικά στο ξεκίνημα της "Πο­λίχνης", ενός προγράμματος εκπαίδευσης στην αυ­τόνομη διαβίωση. Η "Πολίχνη" στεγάζεται στο κέντρο του Χαλαν­δρίου. Σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς συ­νέβαλε στην κατα­γραφή στοιχείων για τα άτομα με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες σε πανελλαδική κλίμακ­α.

gusano persistir opositor chorlito cofidis prestamos rapidos ligarlo triache sayalero
nonconciliatory coextensively cross-star southernest hooker-on non nude pantyhose Issaquah logometer tintamarre reversionary betire
azoxyphenetole Rafaellle Atticize cystinosis premortify non nude preteens shirr petrary bautta seemably peopler
leucocidin wiches scortatory intelligence disburden young girl model gallery moggio rhubarbs flunkyhood instipulate prefine
transmogrified Carlock duodecimole hanap irresistably hot young teen pics breeze-borne Demogorgon headpieces quicks rock-torn