Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

"Αμυμώνη": Νύμφη που τράβηξε την τρίαινα με προτροπή του Ποσειδώνα και από το μέρος αυτό ξεπήδησε... αύθονο νερό.
Η πηγή αυτή δεν στερεύει ποτε! Έτσι δεν στερεύει ποτέ και η δική μας πίστη στο καλύτερο αύριο των συνθηκών ζωής των παιδιών μας!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη" ιδρύθηκε το 1993, είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο. Το Κέντρο Ημέρας "Αμυμώνη", στο Ελληνικό, απευθύνεται σε άτομα με πρόβλημα όρασης (τύ­φλωση ή πολύ χαμηλή όραση) και άλλες αναπηρίες, όπως νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα, νευρολογικές διαταραχές και κινητικά προβλήματα. Επιχο­ρηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία Αθηνών. Το 2006, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πα­ράρτημα του Συλλόγου με στόχο την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1995, η "Αμυ­μώνη" συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του Κέντρου "Επικοινωνία", του μοναδικού στην Ελλάδα μει­κτού Κέντρου Διημέρευσης ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, που ωστόσο στα­μάτησε τη λειτουργία του το 2006. Το 1996, συνέβαλε καθοριστικά στο ξεκίνημα της "Πο­λίχνης", ενός προγράμματος εκπαίδευσης στην αυ­τόνομη διαβίωση. Η "Πολίχνη" στεγάζεται στο κέντρο του Χαλαν­δρίου. Σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς συ­νέβαλε στην κατα­γραφή στοιχείων για τα άτομα με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες σε πανελλαδική κλίμακ­α.