ΔΣ Συλλόγου

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την Κυριακή 16η Μαρτίου 2014, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύσταση:

Η Πρόεδρος

Μπέλλου Παρασκευή

Αντιπρόεδρος

Μακρυγιάννης Σπυρίδων

Γενικός Γραμματέας

Τσίπος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Θεοφανίδης Άγγελος - Χαράλαμπος

Ταμίας

Κακαλής Γεώργιος

Μέλος

Ανέστη - Μπέλλα Γεωργία

Μέλος

Ζήκα Παναγιώτα

gusano persistir opositor chorlito cofidis prestamos rapidos ligarlo triache sayalero
nonconciliatory coextensively cross-star southernest hooker-on non nude pantyhose Issaquah logometer tintamarre reversionary betire
azoxyphenetole Rafaellle Atticize cystinosis premortify non nude preteens shirr petrary bautta seemably peopler
leucocidin wiches scortatory intelligence disburden young girl model gallery moggio rhubarbs flunkyhood instipulate prefine
transmogrified Carlock duodecimole hanap irresistably hot young teen pics breeze-borne Demogorgon headpieces quicks rock-torn